Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

Một hỗn hợp X gồm ACO3 và BCO3. Phần trăm khối lượng của A trong ACO3\(\frac{200}{7}\%\) và của B trong BCO3 là 40%

1. Xác định công thức hoá học ACO3 và BCO3

2. Lấy 31,8 gam hỗn hợp X cho vào 0,8 lít dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho vào dung dịch Y một lượng NaHCO3. Nêu hiện tượng hoá học quan sát được, có giải thích

3. Lấy 32,8 gam hỗn hợp X đem nung tới khối lượng không đổi. Toàn bộ khí thu được đem dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 68,95 gam chất rắn. Tính khối lượng mỗi muối cacbonat


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN