Violympic toán 9

Mai

Cho phương trình bậc hai x2-2x+m-1=0. Gọi x1, x2 là nghiệm phương trình. Tìm m thỏa mãn:

(x12-x1+m+1)(x22-x2+m+1)=m2+5


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN