Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Nguyễn võ xuân minh

Đổi: (giải thích cách làm)

123oC = ??? oF

Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 8 tháng 7 2020 lúc 21:01

he is not trying to solve his financial problems

⇒ he..is making no effort to solve his financial problems..

Bình luận (0)
Mạc Uyển
Mạc Uyển 9 tháng 7 2020 lúc 12:23

he is not trying to solve his financial problems

⇒ he.... is making no effort to solve his financial problems....

make an effort to do S.T / om S.T : cố gang / nỗ lực lm gì

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN