Công dân với đạo đức

Đặng Nguyệt

1, hãy kể nhưỡng việc làm cụ thể của bản thân để góp phần mình xây dựng Tổ quốc
2,hãy liệt kê những phẩm chất đạo đức mà em có ?
3,làm thế nào để trở thành người có danh dự ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN