Violympic toán 9

tran xuân phương

Cho a,b,c >0 thỏa mãn abc=1 . Tìm GTLN của biểu thức :

\(M=\frac{1}{ab+a+2}+\frac{1}{bc+b+2}+\frac{1}{ca+c+2}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN