Đề kiểm tra 1 tiết - HKII - Đề 2

Bùi Lưu Bảo Hân

C1: Năm đc cac hình thưc phat triển của phôi thai của từng lơp, từng ngành.

C2: Năm đc đa dạng của động vật và đại diện của môi trường

Mai mh thi ròi, help mieee <333


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN