Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Aoko

Tim tập xác định của hàm số:

\(y=\sqrt{cosx-\frac{\sqrt{3}}{2}}\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 9 tháng 7 2020 lúc 10:54

Lời giải:

ĐKXĐ:

$\cos x\geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x\leq \frac{\pi}{6}+2k\pi\\ x\geq \frac{-\pi}{6}+2k\pi\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x\in [\frac{-\pi}{6}+2k\pi; \frac{\pi}{6}+2k\pi]\)

Trong đó $k$ nguyên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN