Ôn tập học kỳ II

minh nhật

Bài 8/ Trộn 200 ml dd KOH 1,5M với 300 ml dd KOH 1,2M.Tính Cm của dd KOH thu đc sau khi trộn?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN