Ôn tập học kỳ II

minh nhật

Bài 6/ Hòa tan 14g Fe vào 196 g dd H2SO4 20%

a/Tính thể tích H2 sinh ra(đktc)

b/Tính C% dd thu được sau phản ứng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN