Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

Lấy 9,05 gam một mẫu hidroxit kim loại kiềm A đã bị CO2 tác dụng một phần tạo thành muối cacbonat trung hoà, hoà tan vào nước thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tham gia phản ứng với dung dịch HCl 0,2M thì được dung dịch Y

Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch AgNO3 2M. Còn nếu cho vào dung dịch Y một lượng bột Fe dư thì thu được 0,56 lít khí H2 (đktc)

Mặt khác, nếu cho một lượng thừa Ca(OH)2 vào dung dịch X thì thu được 2,5 gam kết tủa trắng

1. Xác định kim loại kiềm nói trên

2. Tính % khối lượng NaOH đã bị CO2 tác dụng

3. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN