Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo...)

Vũ Hà linh

Tìm n

a) -3n/(-2)n=4

b)8/2n=2

c)(1/2)2n-1=1/8

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 7 2020 lúc 17:08

b) Ta có: \(\frac{8}{2^n}=2\)

\(\Leftrightarrow2^n=4\)

hay n=2

Vậy: n=2

c) Ta có: \(\frac{1}{2}^{2n-1}=\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow2n-1=3\)

\(\Leftrightarrow2n=4\)

hay n=2

Vậy: n=2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN