CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

Nguyễn Phương

Kém oxy được điều chế bằng cách lùng bụng kém với không khí trong lò đặc biệt tính lượng bụi kém cần dùng để điều chế được 40,5kg kém oxy biết rằng bụng kém chúa 2 % tạp chất


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN