Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Hoang Nguyen

Cho 10,8 gam nhôm tác dụng hoàn toàn với dd axit sunfuric (H²SO⁴) dư thu được nhôm sunfat (Al²(SO⁴)³) và khí hiđrô

a.tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

b.tính khối lượng muối nhôm sunfat thu được

c.đốt lượng khí hidro trên bình chứa 11,2 lit oxi (đktc) .tính thể tích nước ở trạng thái lỏng thu được

Mấy bạn ơi giúp mình với 😥😥

Dương Thiên Hồng
Dương Thiên Hồng 4 tháng 7 2020 lúc 13:42

$n_{Al}=10,8/27=0,4mol$

$PTHH : $

$2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2$

$\text{a.Theo pt :}$

$n_{H_2}=3/2.n_{Al}=3/2.0,4=0,6mol$

$=>V_{H_2}=0,6.22,4=13,44l$

$text{b.Theo pt :}$

$n_{Al_2(SO_4)_3}=1/2.n_{Al}=1/2.0,4=0,2mol$

$=>m_{Al_2(SO_4)_3}=0,2.342=68,4g$

$c.n_{O_2}=11,2/22,4=0,5mol$

$PTHH :$

$2H_2 + O_2\overset{t^o}\to 2H_2O$

$\text{Theo pt : 2 mol 1 mol}$

$\text{Theo đbài : 0,6 mol 0,5 mol}$

$\text{Tỷ lệ : }$

$\dfrac{0,6}{2}<\dfrac{0,5}{1}$

$\text{=>O2 dư}$

$\text{Theo pt :}$

$n_{H_2O}=n_{H_2}=0,6mol$

$=>m_{H_2O}=0,6.18=10,8g$

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 3 tháng 7 2020 lúc 22:50

2Al+3H2SO4->Al2(SO4)3+3H2

0,4------------------0,2------------0,6 mol

nAl=10,8\27=0,4 mol

=>VH2=0,6.22,4=13,44l

=>mAl2(SO4)3=0,2.315=63g

2H2+O2-to>2H2O

nO2=11,2\22,4=0,5 mol

=>H2 hết

=>VH2O=0,6.18=10,8g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN