Violympic toán 6

Thái Thị Trà My

Tính: \(\frac{3}{2}\times a-\frac{2}{7}\times\left(a-\frac{7}{2}\right)=18\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 4 tháng 7 2020 lúc 1:03

Lời giải:

$\frac{3}{2}a-\frac{2}{7}(a-\frac{7}{2})=18$

$\frac{3}{2}a-\frac{2}{7}a+1=18$

$a(\frac{3}{2}-\frac{2}{7})=17$

$a.\frac{17}{14}=17$

$a=14$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN