Cao Anh Hoang
30 tháng 7 2017 lúc 7:59

40  tuoi nha

Bình luận (0)
0o0 Nguyễn Văn Cừ 0o0
30 tháng 7 2017 lúc 8:12

ta nhan thay tuoi me la 1 so vua chia het co 4 va chia het cho 5.Ma tong cua 2 thuong so bang 18nhu vay dung phep thu ta de dang

nhan ra so 40 la thich hop . Nhu vay tuoi me la 40 .tuoi con trai =1/5 tuoi me =40:5=8.tuôi .Tuoicon gai la 40:4 =10.tuoi .giai theo

phuong phap tieu hoc .don gian va de hieu

tuoi con gai= 1/4 tuoi me 

tuoi con trai= 1/5 tuoi me 

tuoi con gai+ tuoi con trai= 18 

1/4 tuoi me + 1/5 tuoi me =18 

9/20 tuoi me = 18 tuoi me= (20x18)/9=40 tuoi

Bình luận (0)
0o0 Nguyễn Văn Cừ 0o0
30 tháng 7 2017 lúc 8:12

ta nhan thay tuoi me la 1 so vua chia het co 4 va chia het cho 5.Ma tong cua 2 thuong so bang 18nhu vay dung phep thu ta de dang 

nhan ra so 40 la thich hop . Nhu vay tuoi me la 40 .tuoi con trai =1/5 tuoi me =40:5=8.tuôi .Tuoicon gai la 40:4 =10.tuoi .giai theo 

phuong phap tieu hoc .don gian va de hieu

tuoi con gai= 1/4 tuoi me 

tuoi con trai= 1/5 tuoi me 

tuoi con gai+ tuoi con trai= 18 

1/4 tuoi me + 1/5 tuoi me =18 

9/20 tuoi me = 18 tuoi me= (20x18)/9=40 tuoi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN