Test chức năng

Ngô Hoàng Nam

Thời gian(phút)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nhiệt độ

0

0

0

20

40

60

80

100

100

100

a.Thừ phút 0 đến phút 4 có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá.

b.Từ phút 14 đến phút 18 có hiện tượng gì xảy ra đối với nước.

Luxi 208
1 tháng 7 2020 lúc 20:17

a. Từ phút 0 đến phút 4 nhiệt độ của nước không thay đổi

b. Từ phút 14 đến phút 18 nhiệt độ của nước không thay đổi

Bình luận (0)
B.Trâm
1 tháng 7 2020 lúc 20:21

a) Từ phút 0 đến phút 4 hiện tượng xảy ra với nước là nước hóa đá thể tích tăng lên

b) Từ phút 14 đến 18 nước có hiện tượng là sôi , có khí bay lên, thể tích giảm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
haizzz!!

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN