Ôn tập cuối năm phần số học

Hue Tran

Giải phương trình: \(\frac{2-x_{ }}{2017}-1=\frac{1-x}{2018}-\frac{x}{2019}\)

mỹ phạm
29 tháng 6 2020 lúc 21:02

\(\frac{2-x}{2017}-1=\frac{1-x}{2018}-\frac{x}{2019}\)

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{2-x}{2017}+1=\frac{1-x}{2018}+1-\frac{x}{2019}+1\)

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{2019-x}{2017}=\frac{2019-x}{2018}-\frac{2019-x}{2019}\)

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{2019-x}{2017}-\frac{2019-x}{2018}+\frac{2019-x}{2019}=0\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left(2019-x\right)\left(\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}+\frac{1}{2019}\right)=0\)

\(\left(\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}+\frac{1}{2019}\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\) \(2019-x=0\) \(\Leftrightarrow\) \(x=2019\)

\(\Rightarrow\) \(S=\left\{2019\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN