Dương Đức Hải
31 tháng 7 2017 lúc 7:54

Số kg gạo ở bao thứ 2 là :

36 x 2 = 72 ( kg )

Số kg gạo phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất để 2 bao bằng nhau là :

( 72 - 36 ) : 2 = 18 ( kg )

Đ/S : 18 kg

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu ki lô gam gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN