Bài 26. Thế năng

Lê Thị Thu Hà

một vật khối lượng 100g được ném thẳng đứng từ độ cao 1m lên phía trên với vận tốc đầu là 10m/s.tính động năng và thế năng của vật tại vị trí ném và sau khi ném 0,5s

B.Trâm
28 tháng 6 2020 lúc 20:19

Chọn mốc thế năng tại vị trí ném

-> Thế năng tại vị trí ném là :

\(Wt_1=mgh=0\) ( vì h=0)

Động năng tại vị trí ném là:

\(Wđ_1=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.0,1.10^2=5\left(J\right)\)

Sau khi ném vật lên 0,5s

Ta có:

\(h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}.10.0,5^2=1,25\left(m\right)\)

\(v'=v-at\) ( vì đây là chuyển động ném thẳng đứng lên nên a=-g)

=> Thế năng tại vị trí sau khi ném đc 0,5s là :

\(Wt_2=mgh=0,1.10.1,25=1,25\left(J\right)\)

Động năng :

\(Wđ_2=\frac{1}{2}mv'^2=\frac{1}{2}.0,1.5^2=1,25\left(J\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN