Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Tường Nguyễn Thế

Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB,AC,AD đôi một vuông góc với nhau. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,CD,DB và AM=a, AN=b, AP=c. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (MNP) bằng h. Chứng minh rằng (a^2+b^2+c^2)≥9h^2/2 (a,b,c,h>0)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN