PHÚC
27 tháng 7 2017 lúc 20:16

Vì số đó có chữ số hàng đơn vị là 6 và chữ số hàng chục là 3 nên: Gọi số cần tìm có dạng: ab36 Khi xóa thì ta được số mới là: ab kém ab36 1917 đơn vị => ab36 - ab = 1917 => 1000a +100b +36 - 10a - b = 1917 => 990a + 99b = 1881 Ta có: 1881 có chữ số 1 ở hàng đơn vị Mà 990a không thể chứa số 1 được, chỉ còn 99b chứa số 1 thôi Đến đây bạn không còn cách nào là phải thử: Vì ở đây ab36 là số có 4 chữ số nên a # 0 Ta thử với a =1 => 990a = 990 => 990 +99b = 1881 => 99b = 891 => b = 9 (nhận) Vậy số cần tìm là: 1936

Bình luận (0)
Lê Quang Sáng
27 tháng 7 2017 lúc 20:27

Vì số đó có chữ số hàng đơn vị là 6 và chữ số hàng chục là 3 nên: Gọi số cần tìm có dạng: ab36 Khi xóa thì ta được số mới là: ab kém ab36 1917 đơn vị => ab36 - ab = 1917 => 1000a +100b +36 - 10a - b = 1917 => 990a + 99b = 1881 Ta có: 1881 có chữ số 1 ở hàng đơn vị Mà 990a không thể chứa số 1 được, chỉ còn 99b chứa số 1 thôi Đến đây bạn không còn cách nào là phải thử: Vì ở đây ab36 là số có 4 chữ số nên a # 0 Ta thử với a =1 => 990a = 990 => 990 +99b = 1881 => 99b = 891 => b = 9 (nhận) Vậy số cần tìm là: 1936

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN