Nguyễn Thiên Kim
27 tháng 7 2017 lúc 16:59

\(a.\)  \(\widehat{xOz}\)kề bù với \(\widehat{zOy}\)Vì  \(\widehat{xOz}\)kề bù với \(\widehat{zOy}\) suy ra    \(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=180^0\)                                                   \(\Rightarrow\)  \(50^0+\widehat{zOy}=180^0\)                                                   \(\Rightarrow\)                \(\widehat{zOy}=180^0-50^0=130^0\)\(b.\)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia \(Oy\)  có   \(\widehat{zOy}>\widehat{tOy}\)  ( vì \(130^0>65^0\))  nên tia \(Ot\)nẳm giữa 2 tia \(Oy\)và  \(Oz\)

\(c.\)Ta có:  \(\widehat{xOz}+\widehat{zOt}+\widehat{tOy}=180^0\)   \(\Rightarrow\) \(50^0+\widehat{zOt}+65^0=180^0\)                                                                                 \(\Rightarrow\)     \(\widehat{zOt}=65^0\)

\(d.\) Ta thấy tia \(Ot\)nẳm giữa 2 tia \(Oy\)và  \(Oz\)          và    \(\widehat{zOt}=\widehat{tOy}=\frac{\widehat{zOy}}{2}=65^0\)          nên tia \(Ot\)la2 tia phân giác của \(\widehat{zOy}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN