Bài 22: Clo

Tam giác

cho 3.36 lít cl2 tác dụng với 100ml dung dịch gồm NaBr 1.5M và NaI 2M . Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng


Các câu hỏi tương tự
Loading...