Bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

nguyen van tam

9. Sự điện ly của nước? Chỉ số pH và pOH? Tính chất acid-base của môi trường? Biểu diễn tính chất acidbase của môi trường qua pH?

10. Định nghĩa acid, base theo lý thuyết acid-base của Arrhenius; thuyết proton về acid, base của BronstedLowry; thuyết electron về acid, base của Lewis?

11. Thuyết proton về acid, base của Bronsted-Lowry: Cặp acid/base liên hợp; Tính chất acid-base của một chất trong dung môi nước; Phản ứng acid-base? Quan hệ giữa Ka và Kb của một cặp acid/base liên hợp HA/A−?

giúp với ạ các bạn........


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN