Violympic toán 9

Curry

giải HPT

\(\left\{{}\begin{matrix}x^3-5z^2+10z-8=0\\y^3-5x^2+10x-8=0\\z^3-5y^2+10y-8=0\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN