Luyện tập tổng hợp

Hoàng Lê Bảo Quyên

Write sentences, using the prompts:

1. Broth/be/special/kind/soup/with/good/taste.

2.Fish and chip/pho/be/traditional/dishes/England/north/Vietnam.

Nguyễn Hoàng Bảo Ngân
Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 25 tháng 6 2020 lúc 20:42

1 Broth is a special kind of soup with good taste .

2 Fish and chip , Pho are traditional dishes of England and north Vietnam .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN