Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

Thái Hưng

Khoảng cách lớn nhất từ điểm O(0:0) đến đường thẳng y=(m+2)x +3 -2m là ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN