Đề kiểm tra cuối kì II: đề 2

Lê Thị Thu Hà

cho hỗn hợp x gồm Al, Fe, Mg và Zn đốt trong khí clo dư thấy có 13,44 lit Cl2( đktc) phản ứng thu được hỗn hợp Y. cho Y vào dd AgNO3 dư. tính khối lượng kết tủa thu đc


Các câu hỏi tương tự
Duy Dương

1) Cho 1,03g muối Natri halogen (NaX) tác dụng hết với dd AgNO3 dư thì thu được một kết tủa. Kết tủa này sau phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08g Ag. Xác định X.

2) Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX và NaYl (X,Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO3 dư thu được 4,75g kết tủa. Xác định X và Y.

3) Cho dd chứa 6,03g hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY (X,Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dd AgNO3 (dư), thu được 8,61g kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaY trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?

4) Cho 13,44 lít khí Clo (đktc) đi qua 2,5 lít dd KOH ở 100°C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 37,25g KCl. Dung dich KOH trên có nồng độ là ?

5) Cho 25g nước Clo vào một dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm nếu cô cạn dd thì còn lại 1,61g chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%. Vậy nồng đọ % của nước Clo là bao nhiêu ?

6) Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm Clo và Oxi phản ứng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm Mg và Al tạo ra 42,34g hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần % khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp B là bao nhiêu ?

(Trình bày theo dạng tự luận. Các bạn cố gắng giúp mình nhé! Mình đang cần gấp)

Duy Dương

1) Cho 8,7 g MnO2 tác dụng với dd axit HCl đậm đặc sinh ra V lít khí Cl2 (đktc). Hiệu suất phản ứng là 85%. V có giá trị là bao nhiêu?

2) Cho một lượng dư KMnO4 vào 25ml dd HCl thu được 1,4 lít khí (đktc). Vậy nồng độ mol của dd HCl đã dùng là ?

3) Cho 44,5 g hỗn hợp bột Zn, Mg tác dụng với dd HCl dư thấy có 22,4 lít khí H2 bay ra (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dd là bao nhiêu gam ?

4) Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dùng 100,8ml dd HCl 36,5% (D=1,19g/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm ZnO trong hỗn hợp ban đầu là ?

5) Cho hấp thụ hết 2,24 lít khí Cl2 (đktc) trong 210g dd NaOH 4% (d=1,05g/ml). Tính nồng đọ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl2 và NaOH hoàn toàn. Thể tích dd được xem như không thay đổi.

6) 25,6g một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2, B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng TH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hơpn 2 muối có khối lượng là 133,6g. Xác định A,B và khối lượng A2, B2 chứa trong hỗn hợp X.

7) Hòa tan 104,25g hỗn hợp NaCl và NaI vào nước. Cho khí Clo vừa đủ đi qua rồi cok cạn. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi, chất rắn còn lại nặng 58,5g. %m hỗn hợp 2 muối ban đầu bằng bao nhiêu ?

(Trình bày theo dạng tự luận ạk)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN