Nguyễn Phương Anh
23 tháng 7 2017 lúc 13:57

ta có: -12=1.(-12)=(-12).1=12.(-1)=(-1).12= (-2).6=6.(-2)=(-6).2=2.(-6)

                         =3.(-4)=(-4).3=(-3).4=(-4).3

=>(x;y-3) thuộc [(1;(-12)); ((-12);1); (12;(-1)); ((-1).12); ((-2);6); (6;(-2)); ((-6);2); (2;(-6)); (3;(-4)); ((-4);3); ((-3);4); ((-4);3)

 Ta có bảng sau:

x-1-1211226-2-643-3-4
y-3121-12-1-6-262-3-443
y154-92-31950-176

 vậy ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm các số nguyên x, y biết: x(y - 3) = -12

Pham Trong Bach

Tìm các số nguyên x, y biết x.(y-3) = -12

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN