Bài 7. Câu lênh lặp

Đoel Niê

Viết chương trình tính tổng các số chẵn trong dãy số nguyên được nhập từ bàn phím gồm n phần tử

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 6 2020 lúc 17:09

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2=0 then t:=t+a[i];

write(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN