Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Nguyễn Thiện

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ceo và Fe trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Cũng m gam X trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng , dư thu được 7,84 lít SO2 (đktc) và dung dịch A . tính m

Fɑɭυ
Fɑɭυ 18 tháng 6 2020 lúc 11:38

CeO là chất gì nhỉ :)) Chắc là FeO đúng không!

+ Khí khi tác dụng với \(HCl\) sinh ra là khí \(H_2\) do pứ giữa Fe và HCl

\(n_{H_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(PTHH:Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

(mol)_____0,2__________________0,2__

+ Khi tác dụng với \(H_2SO_4\) đặc nóng

\(PTHH:2Fe+6H_2SO_{4\left(\text{đ}\right)}\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_4\right)_3+6H_2O+3SO_2\left(1\right)\)

(mol)_____0,2___________________________________0,3___

\(\sum n_{SO_2}=\frac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{SO_2\left(2\right)}=0,35-0,3=0,05\left(mol\right)\)

\(PTHH:2FeO+4H_2SO_{4\left(\text{đ}\right)}\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_4\right)_3+4H_2O+SO_2\)

(mol)_____0,1_____________________________________0,05_

Ta có: \(m=m_{Fe}+m_{FeO}=0,2.56+0,1.72=18,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN