Ôn tập chương Biểu thức đại số

Vegafone Viet Nan

Tìm đa thức bậc hai f(x) biết rằng x=1;x=2 là hai nghiệm của F(x) và F (0)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN