Bài 33 : Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)

tien dung ra

mọi người tính hộ em thu nhập bình quân đầu người vs ạ

Nước

Dân số(triệu người)

Tổng sản phẩm(triệu USD)

Thu nhập bình quân

(đầu người)

Pháp

59,2

12 942 446

Ba Lan

38,6

157 585

Đức

82,2

1 872 992


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN