o0oNguyễno0o
22 tháng 7 2017 lúc 10:19

a) 12 . x - 33 = 243

     12 . x        = 243 + 33

      12 . x       = 276

             x       = 276 : 12

              x       = 23

Bình luận (0)
Trần Hồng Phúc
22 tháng 7 2017 lúc 10:24

a, \(12x-33=3^2.3^3\) \(\Leftrightarrow12x-33=3^{2+3}=3^5\)\(\Leftrightarrow12x-33=243\Rightarrow12x=243+33=276.\)\(\Leftrightarrow12x=276\Leftrightarrow x=276:12\)\(\Rightarrow x=23\)b) \(7x-3^3=2^7:2^4\)\(\Leftrightarrow7x-27=2^{7-4}=2^3=8\)\(\Leftrightarrow7x=8+27=35\)\(\Leftrightarrow x=35:7\)\(\Leftrightarrow x=5\)c) \(3^x.3=243\)\(\Leftrightarrow3^{x+1}=3^5\)\(\Rightarrow x+1=5\Rightarrow x=5-1\)\(\Rightarrow x=4\)d) \(2^x.7=56\Rightarrow2^x=56:7=8\)\(\Rightarrow2^x=2^3\Rightarrow x=3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN