Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Hoa phung Đình

Gia đình em có 6 người sống ở nông thôn một năm thu hoạch được 12 tấn thóc và 10 triệu tiền khác. phần thóc để ăn là 3 tấn số thóc còn lại đem ra chợ bán với 9.000 đồng 1kg .tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình đó trong một năm ? Tính trung bình thu nhập một tháng trong gia đình đó.hãy cân đối thu chi gia đình đó trong một năm.

Trả lời giúp mình nha


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN