Violympic toán 7

Vegafone Viet Nan

Tìm đa thức bậc hai f(x) biết rằng x=1;x=2 là hai nghiệm của f (x) và f (0)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN