Violympic toán 9

Curry

cho A(0;1) và B(2b;-1). CMR đường trung trực của AB tiếp xúc với \(y=\frac{1}{4}x^2\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN