Violympic toán 9

Curry

cho parabol \(y=\frac{1}{2}x^2\) giả sử đường thẳng đi qua I(0;1) cắt P tại A1,B1 và A2,B2. C/m \(\frac{1}{IA_1}+\frac{1}{IB_1}=\frac{1}{IA_2}+\frac{1}{IB_2}=1\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN