Bài 17: Chương trình con và phân loại

Thanh Bình

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm N số nguyên A1,A2,.....,An. Sau đó in ra màn hình :

a) Số lượng số chẵn và số lẻ trong dãy

b) Tổng các số chẵn và tổng các số lẻ trong dãy

(Lưu ý: dùng chương trình con để đảm bảo các số chẵn ,số lẻ,tính tổng chẵn và tổng các số lẻ).

Mọi người giúp em câu này với ạ. Em thi vào dạng này mà em không biết làm:(

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 7 2020 lúc 12:37

uses crt; var a:array[1..100]of integer; i,n,dem,t,dem1,t1:integer; {----------------------chuong-trinh-con-----------------------------} function ktra(var x:integer):boolean; begin if x mod 2=0 then ktra:=true else ktra:=false; end; {---------------------chuong-trinh-chinh----------------------------} begin clrscr; write('Nhap n='); readln(n); for i:=1 to n do begin write('A[',i,']='); readln(a[i]); end; t:=0; dem1:=0; t1:=0; dem:=0; for i:=1 to n do begin if ktra(a[i])=true then begin t:=t+a[i]; inc(dem); end else begin t1:=t1+a[i]; inc(dem1); end; end; writeln('So luong so chan la: ',dem); writeln('So luong so le la: ',dem1); writeln('Tong cac so chan la: ',t); writeln('Tong cac so le la: ',t1); readln; end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN