Pham Trong Bach

 

Cho hình chóp S.ABCD có SA ^ (ABC), AB = 1, AC = 2 và  B A C   ^ = 60 ∘ .

Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Tính bán kính R của

mặt cầu đi qua các điểm A, B, C, M, N.

 

 

Cao Minh Tâm
23 tháng 11 2019 lúc 5:25

 Đáp án D

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi B 1 , C 1  lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Tính theo a bán kính R của mặt cầu đi qua năm điểm A,B, C, B 1 , C 1 .

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi B 1 , C 1  lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Tính theo a bán kính R của mặt cầu đi qua năm điểm A, B, C B 1 , C 1

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi B 1 ,   C 1  lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Tính theo a bán kính R của mặt cầu đi qua năm điểm A ,   B ,   C ,   B 1 ,   C 1 .

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có S A ⊥ ( A B C ) , AC = b, AB = c, . Gọi B', C' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCC'B' theo b, c, α .

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có S A ⊥ ( A B C ) , AC=b, AB=c, B A C ^ = α . Gọi B', C' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCC'B' theo b, c, α .

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác với AB=2cm,AC=3cm, B A C ^ = 60 0  . S A ⊥ ( A B C ) . Gọi B 1 ,   C 1  lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC. Tính thể tích khối cầu đi qua năm điểm A,B,C, B 1 ,   C 1

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCAC = a, AB =  a 3 ,   B A C ^ = 150 ∘ SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB SC. Thế tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCNM bằng

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S . A B C  có S A = a ; A B = a 3 ; B A C ^ = 150 o  và S A  vuông góc với mặt phẳng  đáy. Gọi M , N  lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB và SC. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp A . B C M N  bằng.

A.  4 7   π   a 3 3

B.  44 11   π   a 3 3

C.  28 7   π   a 3 3

D.  20 5   π   a 3 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN