Quần thể tự phối - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Tần số tương đối của một alen được tính bằng:

2 câu trả lời

Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

3 câu trả lời

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

2 câu trả lời

Sự tự phối xảy ra trong quần thể giao phối sẽ làm

2 câu trả lời

Đặc điểm về cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối trong thiên nhiên như thế nào?

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.