Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. một xilanh chứa 150cm3 khí ở 2.105 . pit tông nén khí trong xilanh xuống còn 100cm3 . nếu coi nhệt độ không đổi thì áp suất trong xialnh bao nhiêu ?

2. một khối khí lí tưởng xác định cso áp suất 1atm được làm tăng áp suất lên 4atm ở một độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng là 3 lít . thể tích ban đầu của khí là bao nhiêu ?

3. nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng tawngg 2.105 pa thì thể tích biến đổi 3 lít . nếu áp suất của lượng khí đó tăng 5.105 pa thì thể tích biến đổi 5 lít . biến nhiện độ không đổi , áp suất và thể tích của khí là bao nhiểu ?

4. nến khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần ?

5. nến khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng ▲p +50 kpa

áp suất ban đầu của khí khí đó là bhao nhiêu ?

6. nến đẳng nhiệt một khí xác định từ 12 lít đén 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần ?

7. một bình có thể tích 5,6 lít chứa 0,5 mol khí ở 0°C , áp suất trong bình là bao nhiêu ?

8. nến đẳng nhiệt một khối khí lý tưởng từ thể tích 12 lít xuống còn 3 lít . áp suất của khối khí này đổi như thế nào ?

9. trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng , thể tích của khối khí giảm đi 2 lít thì áp suất cảu nó tăng lên 1,2 lần . thể tích ban đầu của khối khí là bao nhiêu ?

10. trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt của khối khí lý tưởng , thể tích của khối khí thay đổi 1,5 lần thì áp suất của nó thay đổi 2 atm . áp suất ban đầu của khối khí là bao nhiêu ?

11. trong quá trình nến khí đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng ,áp suất của khối khí thay đổi 1,25 lần

thì thể tích cuarnos thay đổi 4 lít . thể tích ban đầu của khối khí bằng bao nhiêu ?

12. trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng thể tích của khối khí thay đổi 3 lít thì áp suất của nó thau đổi 1,2 lần . áp suất ban đầu của khối khí là ba nhiêu ?

13. trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối lý tưởng , áp suất của khối khí thay đổi 3 atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần . áp suất ban đầu của khối khí bằng bao nhiểu ?

Được cập nhật 16 tháng 6 lúc 19:47 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.