Protein

Pham Thi Linh
Pham Thi Linh 17 tháng 2 2018 lúc 17:13

a. Số nu của mARN là: (598 + 2) x 300 = 1800 nu

Số nu của gen = 2 số nu của mARN = 2 x 1800 = 3600 nu

Suy ra chiều dài của gen là: (3600 : 2) x 3.4 = 6120 A0

b. Ta có: A + G = 1800 nu

Và G : A = 4 : 5

Suy ra A = T = 1000 nu; G = X = 800 nu

c. Đột biến gen thay thế 1 cặp AT = 1 cặp GX

Suy ra số liên kết H giảm đi 1 liên kết

Số liên kết H của gen sau đột biến là: 2A + 3G - 1 = 4399 liên kết

Bình luận (3)
ha nguyen

1.Hai phân tử prôtêin A và B, mỗi phân tử được cấu tạo bởi một chuỗi polipeptit và có tổng chiều dài bậc 1 là 2790A0. Phân tử prôtêin B có khối lượng phân tử ít hơn phân tử prôtêin A là 7700 đvC.

a.Tìm chiều dài của gen A và gen B quy định sự tổng hợp prôtêin nói trên? b.Tổng số Nu loại A của gen A với tổng số Nu loại G của gen B là 2050, còn hiệu giữa chúng là 50. Tìm số lượng từng loại Nu của mỗi gen? c.Mạch gốc của gen A tổng hợp nên phân tử prôtêin A có A = 450, X = 250. Còn phân tử mARN được tổng hợp từ gen B có Am = 120, Gm = 600. Tìm số riboNu mỗi loại của mỗi phân tử ARN được tổng hợp từ gen A và gen B? 2.Hai phân tử prôtêin đang thực hiện chức năng được tổng hợp từ 2 phân tử mARN có cấu trúc khác nhau. Khối lượng phân tử của 2 phân tử prôtêin đó là 102300 đvC. Số lượng axitamin của phân tử prôtêin 1 nhiều hơn số axitamin của phân tử prôtêin 2 là 70 axitamin. a.Tìm số axitamin trong mỗi phân tử prôtêin? b.Tính chiều dài bậc 1 của mỗi phân tử prôtêin? c.Trong quá trình tổng hợp các phân tử prôtêin nói trên đã giải phóng bao nhiêu phân tử nước để tạo nên các liên kết peptit? d.Tìm chiều dài của gen đã tổng hợp nên các phân tử prôtêin 1 và prôtêin 2 ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 17 tháng 8 2017 lúc 20:20

Dạng bài này ko chính xác về mặt lý thuyết => BỎ ĐI

Bình luận (0)
Chuc Riel
Chuc Riel 13 tháng 10 2017 lúc 7:21

chuỗi polipeptit được tổng hợp ra thường không ở dạng thẳng mà co xoắn hoặc gấp nếp lại, chính vì vậy nó vẫn có mạch thẳng nếu như chuổi polipeptit đó ngắn [cấu trúc bậc 1 của protein] là rất ít.

còn thực tế chuỗi poli rất là dài, chúng co xoắn lại hoặc gấp nếp là do l/kết hydro; hình thành giữa – CO- của aa này với –NH- của aa đứng trước nó 4 gốc aa. [cấu trúc bậc 2].

phức tạp hơn nữa là sự sắp xếp vừa xoắn vừa gấp khúc một cách dày đặc của chuỗi polypeptie nhờ vào các lực tương tác Disulfide (cộng hoá trị) và lực liên kết yếu: Liên kết ion (tĩnh điện, muối) ;Liên kết hydro; Tương tác kỵ nước; Lực Van der Waals

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
Pham Thi Linh 28 tháng 9 2017 lúc 14:28

- Ta có: 2A + 3G = 3900 (1)

- %G - %A = 0.1 \(\rightarrow\) \(\dfrac{G}{2\left(A+G\right)}\) - \(\dfrac{A}{2\left(A+G\right)}\) = 0.1 \(\rightarrow\) G - A = 0.2(A + G) (2)

+ Từ 1 và 2 ta có: G = X = 900 nu; A = T = 600 nu

- Gọi số lần nhân đôi của gen là k

Ta có số nu loại A mtcc cho gen nhân đôi k lần là:

A x (2k - 1) = 9000 \(\rightarrow\) k = 4

- Gọi số lần phiên mã của 1 gen là a ta có số nu môi trường cung cấp cho gen phiên mã a lần là:

NmARN x a = 9000 \(\rightarrow\) (600 + 900) x a = 9000 \(\rightarrow\) a = 6 lần

+ gọi số riboxom trượt qua 1 phân tử mARN là b

- Số phân tử nước được giải phóng khi 1 riboxom trượt qua = số aa mtcc - 2 = (1500 : 3) - 2 = 498 aa

- b riboxom cùng trượt thì có số phân tử nước được giải phóng là b x 498 = 3486 \(\rightarrow\) b = 7 riboxom

+ Tổng số protein hoàn chỉnh được tạo ra = 24 x 6 x 7 = 672 protein

- Tổng số aa trong 672 phân tử protein hoàn chỉnh là: 672 x 498 = 334656 aa

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
Pham Thi Linh 15 tháng 8 2017 lúc 19:55

a. + Gọi số lần phiên mã là k

Ta có: số nu môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là:

NmARN x k = 3600 nu

+ Nếu k = 1 \(\rightarrow\) NmARN = số nu 1 mạch của gen = A + G = 3600

Và 2A + 3G = 2880

\(\rightarrow\) G âm (loại)

+ Nếu k = 2 \(\rightarrow\) NmARN = số nu 1 mạch của gen = A + G = 1800

Và 2A + 3G = 2880

\(\rightarrow\) G âm (loại)

+ Nếu k = 3 \(\rightarrow\) NmARN = số nu 1 mạch của gen = A + G = 1200

Và 2A + 3G = 2880

\(\rightarrow\) A = T = 720 nu, G = X = 480 nu (thỏa mãn)

b. 1 gen phiên mã 3 lần tạo ra 3 phân tử mARN

Mỗi phân tử mARN có 5 riboxom trượt qua 1 lần

\(\rightarrow\) số chuỗi polipeptit tạo thành là 3 x 5 = 15

+ Số aa môi trường cần cung để tổng hợp 1 chuỗi polipeptit = số aa có trong chuỗi = (1200 : 3) - 1 = 399 aa

\(\rightarrow\) số aa cần cho quá trình dịch mã là 15 x 399 = 5985 aa

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
Pham Thi Linh 17 tháng 8 2017 lúc 23:00

a.

Ta có: số aa protein 1 + số aa protein 2 = 102300 : 110 = 930 aa

Số aa protein 1 - số aa protein 2 = 70

Suy ra số aa protein 1 = 500

Số aa của protein 2 = 430

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
Pham Thi Linh 17 tháng 8 2017 lúc 23:11

b. chiều dài bậc 1 của mỗi phân tử protein

+ 1 aa gồm 3 nu \(\rightarrow\) chiều dài 1 aa = 3 x 3.4 = 10.2 A0

+ Chiều dài phân tử protein 1 là: 500 x 10.2 = 5100

Chiều dài phân tử protein 2 là: 430 x 10.2 = 4386

c. + Số phân tử nước giải phóng để tổng hợp phân tử protein = số aa của chuỗi polipeptit - 1 = số aa có trong phân tử protein

+ Số phân tử nước giải phóng khi tổng hợp protein 1 là 500, protein 2 là 430

d. + Protein 1

- Số bộ ba của phân tử mARN tổng hợp nên protein 1 là 500 + 2 = 502 aa

Số nu của mARN là 502 x 3 = 1506 nu

Chiều dài mARN = chiều dài gen = (1506 x 3.4) = 5120.4 A0

+ Protein 2

Số bộ ba của mARN tổng hợp nên protein 2 là 430 + 2 = 432

chiều dài mARN = chiều dài gen = (432 x 3) x 3.4 = 4406,4 A0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN