Phương trình bậc nhất một ẩn

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 3 giờ trước (11:41)

\(\Leftrightarrow9x^2-6x\left(16y+24\right)+\left(16y+24\right)^2=9x^2+16x+32\)

\(\Leftrightarrow x\left(3y+5\right)=8y^2+24y+17\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{8y^2+24y+17}{3y+5}\in Z\)

\(\Rightarrow9x=\dfrac{9\left(8y^2+24y+17\right)}{3y+5}\in Z\)

\(\Rightarrow24y+62-\dfrac{157}{3y+5}\in Z\)

\(\Rightarrow3y+5=Ư\left(157\right)=\left\{-157;-1;1;157\right\}\)

\(\Rightarrow y=...\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 22 giờ trước (16:47)

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 22 giờ trước (16:31)

\(a,\dfrac{3}{2x-1}+1=\dfrac{2x-1}{2x+1};ĐKXĐ:x\ne\pm\dfrac{1}{2}\\ \Leftrightarrow\dfrac{3}{2x-1}-\dfrac{2x-1}{2x+1}+1=0\\ \Leftrightarrow\dfrac{3\left(2x+1\right)}{\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)}-\dfrac{\left(2x-1\right)\left(2x-1\right)}{\left(2x+1\right)\left(2x-1\right)}+\dfrac{\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)}{\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)}=0\\ \Rightarrow3\left(2x+1\right)-\left(2x-1\right)^2+\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)=0\\ \Leftrightarrow6x+3-\left(4x^2-4x+1\right)+\left(4x^2-1\right)=0\\ \Leftrightarrow6x+3-4x^2+4x-1+4x^2-1=0\\ \Leftrightarrow10x+1=0\\ \Leftrightarrow10x=-1\\ \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{10}\)

Vậy \(x\in\left\{-\dfrac{1}{10}\right\}\)

Bình luận (0)
Thảo Vũ
Thảo Vũ 15 tháng 1 lúc 17:53

giúp mk vskhocroikhocroikhocroi

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 12 tháng 1 lúc 11:28

Có thể thay đề bài từ tìm nghiệm nguyên thành tìm nghiệm.

Ta có: \(x^2-10x+29=\left(x-5\right)^2+4\ge4>0;y^2+6y+14=\left(y+3\right)^2+5\ge5>0\).

Từ đó \(\left(x^2-10x+29\right)\left(y^2+6y+14\right)\ge4.5=20\).

Do đẳng thức xảy ra nên ta phải có: \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-5\right)^2=0\\\left(y+3\right)^2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=5\\y=-3\end{matrix}\right.\).

Vậy...

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 9 tháng 1 lúc 16:32

Ta có \(2y^2⋮2\Rightarrow x^2\equiv1\left(mod2\right)\Rightarrow x^2\equiv1\left(mod4\right)\Rightarrow2y^2⋮4\Rightarrow y⋮2\Rightarrow x^2\equiv5\left(mod8\right)\) (vô lí).

Vậy pt vô nghiệm nguyên.

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 9 tháng 1 lúc 16:41

2: \(PT\Leftrightarrow3x^3+6x^2-12x+8=0\Leftrightarrow4x^3=\left(x-2\right)^3\Leftrightarrow\sqrt[3]{4}x=x-2\Leftrightarrow x=\dfrac{-2}{\sqrt[3]{4}-1}\).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN