Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 12 2020 lúc 22:49

a) Ta có: \(\dfrac{9-3x}{x^2+3x+4}-\dfrac{3x-23}{\left(1-x\right)\left(x+4\right)}\)

\(=\dfrac{9-3x}{x^2+3x+4}+\dfrac{3x-23}{x^2+3x-4}\)

\(=\dfrac{\left(9-3x\right)\left(x^2+3x-4\right)}{\left(x^2+3x+4\right)\left(x^2+3x-4\right)}+\dfrac{\left(3x-23\right)\left(x^2+3x+4\right)}{\left(x^2+3x-4\right)\left(x^2+3x+4\right)}\)

\(=\dfrac{9x^2+27x-36-3x^3-9x^2+12x+3x^3+9x^2+12x-23x^2-69x-92}{\left(x^2+3x-4\right)\left(x^2+3x+4\right)}\)

\(=\dfrac{-14x^2-18x-128}{\left(x^2+3x-4\right)\left(x^2+3x+4\right)}\)

b) Ta có: \(\dfrac{4-x}{x^3+2x}-\dfrac{x+5}{x^3-x^2+2x-2}\)

\(=\dfrac{4-x}{x\left(x^2+2\right)}-\dfrac{x+5}{x^2\left(x-1\right)+2\left(x-1\right)}\)

\(=\dfrac{4-x}{x\left(x^2+2\right)}-\dfrac{x+5}{\left(x-1\right)\left(x^2+2\right)}\)

\(=\dfrac{\left(4-x\right)\left(x-1\right)}{x\left(x-1\right)\left(x^2+2\right)}-\dfrac{x\left(x+5\right)}{x\left(x-1\right)\left(x^2+2\right)}\)

\(=\dfrac{4x-4-x^2+x-x^2-5x}{x\left(x-1\right)\left(x^2+2\right)}\)

\(=\dfrac{-2x^2-4}{x\left(x-1\right)\left(x^2+2\right)}\)

\(=\dfrac{-2\left(x^2+2\right)}{x\left(x-1\right)\left(x^2+2\right)}\)

\(=\dfrac{-2}{x\left(x-1\right)}\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 12 2020 lúc 22:04

Ta có: \(A=\dfrac{a^2}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}-\dfrac{b^2}{\left(b-a\right)\left(c-b\right)}-\dfrac{c^2}{\left(c-a\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\dfrac{a^2\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}-\dfrac{b^2\left(a-c\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(a-c\right)}+\dfrac{c^2\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\dfrac{a^2b-a^2c-ab^2+b^2c+ac^2-bc^2}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\dfrac{ab\left(a-b\right)-c\left(a^2-b^2\right)+c^2\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\dfrac{\left(a-b\right)\left(ab+c^2\right)-c\left(a-b\right)\left(a+b\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\dfrac{\left(a-b\right)\left(ab+c^2-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\dfrac{c^2+ab-c}{\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
17 tháng 12 2020 lúc 11:06

MTC = (x - y)(x2 + xy + y2)

\(\dfrac{1}{x-y}-\dfrac{3xy}{x^3-y^3}+\dfrac{x-y}{x^2+xy+y^2}\)

\(=\dfrac{x^2+xy+y^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}-\dfrac{3xy}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}+\dfrac{\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2+xy+y^2-3xy+\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2+xy+y^2-3xy+x^2-2xy+y^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2x^2-4xy+2y^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(x^2-2xy+y^2\right)}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(x-y\right)}{x^2+xy+y^2}\)

Bình luận (0)
nguyễn đăng long
16 tháng 12 2020 lúc 22:19

1/x-y-3xy/x^3-y^3+x-y/x^2+xy+y^2

=1/x-y+-3xy/(x-y)(x^2+xy+y^2)+x-y/x^2+xy+y^2

=x^2+xy+y^2/(x-y)(x^2+xy+y^2)+-3xy/(x-y)(x^2+xy+y^2)+x^2-2xy+y^2/(x-y)(x^2+xy+y^2)

=x^2+xy+y^2-3xy+x^2-2xy-y^2/(x-y)(x^2+xy+y^2)

=2x^2-5xy/(x-y)(x^2+xy+y^2)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
17 tháng 12 2020 lúc 11:06

MTC = (x - y)(x2 + xy + y2)

\(\dfrac{1}{x-y}-\dfrac{3xy}{x^3-y^3}+\dfrac{x-y}{x^2+xy+y^2}\)

\(=\dfrac{x^2+xy+y^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}-\dfrac{3xy}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}+\dfrac{\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2+xy+y^2-3xy+\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2+xy+y^2-3xy+x^2-2xy+y^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2x^2-4xy+2y^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(x^2-2xy+y^2\right)}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(x-y\right)}{x^2+xy+y^2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 12 2020 lúc 21:27

Ta có: \(\dfrac{-4x^2}{x^2-25}-\dfrac{2x^2+x}{x^2-25}-\dfrac{2x}{5-x}\)

\(=\dfrac{-4x^2-2x^2-x}{\left(x-5\right)\left(x+5\right)}+\dfrac{2x}{x-5}\)

\(=\dfrac{-6x^2-x}{\left(x-5\right)\left(x+5\right)}+\dfrac{2x\left(x+5\right)}{\left(x-5\right)\left(x+5\right)}\)

\(=\dfrac{-6x^2-x+2x^2+10x}{\left(x-5\right)\left(x+5\right)}\)

\(=\dfrac{-4x^2+9x}{\left(x-5\right)\left(x+5\right)}\)

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
13 tháng 12 2020 lúc 21:35

    \(\dfrac{-4+25}{x^2-25}-\dfrac{2x^2+x}{x^2-25}-\dfrac{2x}{5-x}\)

  = \(\dfrac{-4+25}{x^2-25}-\dfrac{2x^2+x}{x^2-25}+\dfrac{2x\left(x+5\right)}{x^2-25}\)

  = \(\dfrac{-4+25-2x^2-x+2x^2+10x}{x^2-25}\)

  = \(\dfrac{21+9x}{x^2-25}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2020 lúc 21:19

Ta có: \(\frac{x^2+y^2}{\left(x-y\right)^3}-\frac{2xy}{\left(x-y\right)^3}\)

\(=\frac{x^2-2xy+y^2}{\left(x-y\right)^3}\)

\(=\frac{\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)^3}=\frac{1}{x-y}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 5 2020 lúc 9:19

Ta có: \(\frac{3x+2}{\left(x-1\right)^2}-\frac{6}{x^2-1}-\frac{3x-2}{x^2+2x+1}\)

\(=\frac{\left(3x+2\right)\cdot\left(x+1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\cdot\left(x+1\right)^2}-\frac{6\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)^2\cdot\left(x+1\right)^2}-\frac{\left(3x-2\right)\left(x-1\right)^2}{\left(x+1\right)^2\cdot\left(x-1\right)^2}\)

\(=\frac{3x^3+8x^2+7x+2-6x^2+6-3x^3+8x^2-7x+2}{\left(x^2-1\right)^2}\)

\(=\frac{10x^2+10}{\left(x^2-1\right)^2}\)

Bình luận (0)
💋Amanda💋
2 tháng 3 2020 lúc 15:09
https://i.imgur.com/qz7eYvL.jpg
Bình luận (0)
Bùi Lan Anh
2 tháng 3 2020 lúc 15:12

a.\(\frac{1-3x}{2}-\frac{x+3}{2}=\frac{1-3x-x-3}{2}=\frac{1-4x-3}{2}=\frac{-4x-2}{2}=\frac{-2\left(2x+1\right)}{2}=-2x-1\)

b. \(\frac{2\left(x+y\right)\left(x-y\right)}{x}-\frac{-2y^2}{x}=\frac{2\left(x^2-y^2\right)+2y^2}{x}=\frac{2x^2-2y^2+2y^2}{x}=2x\)

c. \(\frac{3x+1}{x+y}-\frac{2x-3}{x+y}=\frac{3x+1-2x+3}{x+y}=\frac{x+4}{x+y}\)

d. \(\frac{xy}{2x-y}-\frac{x^2-1}{y-2x}=\frac{xy}{2x-y}-\frac{1-x^2}{2x-y}=\frac{xy-1+x^2}{2x-y}\)

e. \(\frac{4x-1}{3x^2y}-\frac{7x-1}{3x^2y}=\frac{4x-1-7x+1}{3x^2y}=\frac{-3x}{3x^2y}=\frac{-1}{xy}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN