Bài 7: Phép cộng phân số

Long Nguyễn
8 tháng 5 lúc 15:51

Cộng hai phân số cùng mẫu

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử số và giữ nguyên mẫu số:

a/m + b/m = a+b/m

Cộng hai phân số khác mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử số và giữ nguyên mẫu chung.

 

 

Bình luận (0)
Long Nguyễn
8 tháng 5 lúc 15:51

Phép trừ phân số

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ

a/b–c/d=a/b+(−c/d) a/b–c/d=a/b+(−c/d)

Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Phép nhân phân số

 

Bình luận (0)
Long Nguyễn
8 tháng 5 lúc 15:52

Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau

a/b.c/d=a.c/b.d a/b.c/d=a.c/b.d

Khi nhân nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào ta muốn.

 

 

Bình luận (0)

(-5/24+0,75+7/12).(-2 1/4)

=(-5/24+3/4+7/12).(-9/4)

=9/8.(-9/4)

=-81/32

Bình luận (0)

Để n+7/n-2 ∈ Z thì n+7 ⋮ n-2

n+7 ⋮ n-2

⇒n-2+9 ⋮ n-2

⇒9 ⋮ n-2

⇒n-2 ∈ Ư(9)={-9;-3;-1;1;3;9}

Ta có bảng:

n-2=-9 ➜n=-7

n-2=-3 ➜n=-1

n-2=-1 ➜n=1

n-2=1 ➜n=3

n-2=3 ➜n=5

n-2=9 ➜n=11

Vậy n ∈ {-7;-1;1;3;5;11}

Bình luận (1)

\(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{ab}+\dfrac{2b}{ab}=\dfrac{2a+2b}{ab}=\dfrac{2\left(a+b\right)}{ab}=2\)

#Monster

Bình luận (0)
Pharaoh Atem
16 tháng 4 lúc 19:27

đề thiếu nhé

Bình luận (0)
ntkhai0708
16 tháng 4 lúc 19:36

Ta có: \(\dfrac{k}{x.\left(x+k\right)}=\dfrac{x+k-x}{x.\left(x+k\right)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+k}\)

nên áp dụng ta có:

\(\dfrac{3}{5.8}+\dfrac{3}{8.11}+\dfrac{3}{11.14}+...+\dfrac{3}{x.\left(x+3\right)}\)

\(=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{11}-\dfrac{1}{14}+...+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+3}\)

\(=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{x+3}\)

Nên $\dfrac{1}{3}.\left(\dfrac{3}{5.8}+\dfrac{3}{8.11}+\dfrac{3}{11.14}+...+\dfrac{3}{x.\left(x+3\right)}\right)=\dfrac{1}{3}.(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{x+3})$
Đến đây là làm được rồi nha

Bình luận (3)
Nguyễn Văn Hoàng
13 tháng 4 lúc 22:16

Ta có:

\(\dfrac{1}{20^2}< \dfrac{1}{20\cdot19}=\dfrac{1}{19}-\dfrac{1}{20}\)

\(\dfrac{1}{21^2}< \dfrac{1}{20\cdot21}=\dfrac{1}{20}-\dfrac{1}{21}\)

\(...\)

\(\dfrac{1}{30^2}< \dfrac{1}{29\cdot30}=\dfrac{1}{29}-\dfrac{1}{30}\)

\(\Rightarrow A< \dfrac{1}{19}-\dfrac{1}{30}< \dfrac{1}{19}\)

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
11 tháng 4 lúc 9:24

`(x-1)/3+(3x-5)/2+(2x)/9+(-5x)/9`

`=(x-1)/3+(3x-5)/2+x/3`

`=(2x-2+9x-15+2x)/6`

`=(13x-17)/6`

Bình luận (1)

Trong kho còn:

\(\dfrac{15}{2}-\dfrac{11}{4}-\dfrac{27}{8}=\dfrac{120}{8}-\dfrac{22}{8}-\dfrac{27}{8}=\dfrac{71}{8}\)(tấn thóc)

Bình luận (0)
Trần Danh Toàn
5 tháng 4 lúc 18:40

nhanh nhé

Bình luận (0)
Trần Danh Toàn
5 tháng 4 lúc 18:40

làm bài 4 thôi

 

Bình luận (0)

Bài 1: 

a) Ta có: \(\left(\dfrac{-1}{6}+\dfrac{5}{-12}\right)+\dfrac{7}{12}\)

\(=\dfrac{-2}{12}+\dfrac{-5}{12}+\dfrac{7}{12}\)

=0

b) Ta có: \(\dfrac{7}{36}-\dfrac{8}{-9}+\dfrac{-2}{3}\)

\(=\dfrac{7}{36}+\dfrac{8}{9}+\dfrac{-2}{3}\)

\(=\dfrac{7}{36}+\dfrac{32}{36}+\dfrac{-24}{36}\)

\(=\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN