Bài 2: Phân số bằng nhau

HELLO^^^$$$
3 tháng 4 lúc 20:14

có 3 cách là 1/10+1/40,1/9+1/72,1/12+1/24

Bình luận (0)

\(\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{40}\)

Bình luận (0)

Ta có: \(\dfrac{x+3}{y+5}=\dfrac{3}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y+5}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{y+5}{5}=\dfrac{x+3}{3}\)

mà y-x=14

nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{y+5}{5}=\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y-x+5-3}{5-3}=\dfrac{14+2}{2}=8\)

Do đó:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{y+5}{5}=8\\\dfrac{x+3}{3}=8\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y+5=40\\x+3=24\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=21\\y=35\end{matrix}\right.\)

Vậy: (x,y)=(21;35)

Bình luận (0)
Duy Ank
16 tháng 3 lúc 21:48

Cách đơn giản hơn so với bài của bạn Nguyễn Lê Phước Thịnh 

Điều kiện: \(y\ne-5\)

Ta có: \(y-x=14\) \(\Rightarrow x=y-14\)

\(\Rightarrow\dfrac{y-14+3}{y+5}=\dfrac{3}{5}\) \(\Rightarrow5y-55=3y+15\) \(\Rightarrow y=35\) \(\Rightarrow x=35-14=21\)

  Vậy \(\left(x;y\right)=\left(21;35\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Đoàn
12 tháng 3 lúc 20:36

-9/27; 3/-6,

2/3;-6/-9,

Mình chỉ biết thế thôi

Bình luận (0)
Phong Xuan
10 tháng 3 lúc 21:13

mình cần ngay xin hãy giúp mình

Bình luận (0)

Có \(\dfrac{x}{7}=-\dfrac{y}{4}\Leftrightarrow\dfrac{-x}{y}=\dfrac{7}{4}\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=-\dfrac{7}{4}\)

Ta có thể chọn căptj -7;4 hoặc -4;7 hoặc -14;8 vân vân

Bình luận (3)
phạm khánh linh
9 tháng 3 lúc 21:51

x+3/5=1/3

->x=1/3-3/5

->x=-4/15

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diệu Ly
9 tháng 3 lúc 22:08

x+\(\dfrac{3}{5}=\dfrac{1}{3}\)

x       =\(\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{5}\)

x       =\(\dfrac{-4}{15}\)

Bình luận (0)
ʟɪʟɪ
9 tháng 3 lúc 22:08

\(x+\dfrac{3}{5}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{5}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{15}-\dfrac{9}{15}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{-3}{15}=\dfrac{-1}{5}\)

Bình luận (1)
Trần Nguyên Đức
9 tháng 3 lúc 20:36

`x/4=y/5`

`<=> 5x=4y`

`<=> x=(4y)/5`

- Thay `x=(4y)/5` đẳng thức `2x-y=15` ta có :

`2 .(4y)/5-y=15`

`<=> (8y)/5-y=15`

`<=> 8/5 .y-y=15`

`<=> y. (8/5-1)=15`

`<=> y. 3/5=15`

`<=> y=15 div 3/5`

`<=> y=25`

- Thay `y=25` vào đẳng thức `5x=4y` ta có :

`5x=4.25`

`<=> 5x=100`

`<=> x=20`

- Vậy `(x,y)=(20,25)`

Bình luận (0)
phạm khánh linh
9 tháng 3 lúc 20:32

x/4=y/5=>2x/8=y/5

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

2x/8=y/5=2x-y/8-5=15/3=5

từ: 2x/8=5-> 2x=40-> x=20

y/5=5-> y=25

Bình luận (0)

x/4=y/5=>2x/8=y/5

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

2x/8=y/5=2x-y/8-5=15/3=5

từ: 2x/8=5-> 2x=40-> x=20

y/5=5-> y=25

Bình luận (0)

a) Ta có: \(x+\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{6}\)

\(\Leftrightarrow x+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3}\)

hay x=0

Vậy: x=0

b) Ta có: \(x-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{-2}\)

\(\Leftrightarrow x-\dfrac{1}{4}=\dfrac{-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{-1}{2}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{-2}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{-1}{4}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{1}{4}\)

Bình luận (0)

c) Ta có: \(\dfrac{-1}{6}=\dfrac{3}{2}x\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{-1}{6}:\dfrac{3}{2}=\dfrac{-1}{6}\cdot\dfrac{2}{3}\)

hay \(x=\dfrac{-1}{9}\)

Vậy: \(x=\dfrac{-1}{9}\)

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
28 tháng 2 lúc 15:47

`5/12=-x/72`

`=>30/72=-x/72`

`=>-x=30`

`=>x=-30`

Vậy `x=-30`

Bình luận (5)
Trần Mạnh
28 tháng 2 lúc 15:48

\(\dfrac{5}{12}=-\dfrac{x}{72}\)

\(=>-1x=\dfrac{5\cdot72}{12}=30\)

\(-1x=30\)

\(=>x=-30\)

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
28 tháng 2 lúc 15:51

Với \(x\in N\), ta có:

 \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{-x}{72}\)

\(\Rightarrow-12x=360\)

\(\Leftrightarrow x=-30\) (Loại)

Vậy \(x\in\varnothing\)

Bình luận (0)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: D

Bình luận (0)

\(x^2=\dfrac{4}{9} \)

Mà: \(\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2=\left(\dfrac{2}{3}\right)^2=\dfrac{4}{9}\)

=> \(\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{2}{3}\\x=\dfrac{2}{3}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(S=\left\{-\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{3}\right\}\)

Bình luận (0)

Đáp án D : \(\dfrac{2}{3}\)   hoặc  \(\dfrac{-2}{3}\)

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
25 tháng 2 lúc 15:59

\(x=+-\sqrt{\dfrac{4}{9}}=+-\dfrac{2}{3}\)

=> câu D

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN