Phần mềm học tập

Bạn nên đăng xuất rồi đăng kí lại nha, vì tài khoản mà hiện kiểu vậy có khả năng cao là sẽ bị pay đấy !

Hoặc là bạn chỉ cần tử nhấn nút "Tải lại" thử sao !

Bình luận (0)
Ngoc Anh
16 tháng 1 lúc 9:51

lolangfb nó bị lỗi khi đăng nhập lại ýMik từng bị một lần rồi 

Bình luận (0)
nguyễn thanh hùng
19 tháng 1 lúc 17:47

chắc là lỗi

làm mới lại là đc

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
6 tháng 1 lúc 21:46

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

if (a<b) and (b<c) then writeln('a<b<c');

if (a<c) and (c<b) then writeln('a<c<b');

if (b<c) and (c<a) then writeln('b<c<a');

if (b<a) and (a<c) then writeln('b<a<c')

if (c<a) and (a<b) then writeln('c<a<b');

if (c<b) and (b<a) then writeln('c<b<a');

readln;

end.

Bình luận (1)
~Kanao~Tsuyuri~
11 tháng 12 2020 lúc 19:07

nhấn vào trang cá nhân người đó rồi trên phía ảnh đại diện có dấu cộng, nhấn vô đó là theo dõi đc r mà?

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
19 tháng 9 2020 lúc 11:00

const fi='calc.inp'; fo='calc.out'; var f1,f2:text; max,a,b,c,d1,t1,i,x,y,d2,t2,d,e,d3,t3,f,g:integer; st1,st2,st3:string; begin assign(f1,fi); reset(f1); assign(f2,fo); rewrite(f2); readln(f1,a,b,c); str(a,st1); str(b,st2); str(c,st3); d1:=length(st1); t1:=1; for i:=1 to d1 do begin val(st1[i],x,y); t1:=t1*x; end; d2:=length(st2); t2:=1; for i:=1 to d2 do begin val(st2[i],d,e); t2:=t2*d; end; d3:=length(st3); t3:=1; for i:=1 to d3 do begin val(st3[i],f,g); t3:=t3*f; end; max:=t1; if max<t2 then max:=t2; if max<t3 then max:=t3; writeln(f2,max); close(f1); close(f2); end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
2 tháng 7 2020 lúc 22:02

uses crt;

var n,d,i,t,x,y:integer;

st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

if n mod 2=0 then writeln('1')

else writeln('0');

str(n,st);

d:=length(st);

writeln('Cac chu so cua ',n,' la: ');

for i:=1 to d do

write(st[i]:4);

writeln;

t:=0;

for i:=1 to d do

begin

val(st[i],x,y);

t:=t+x;

end;

writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Lương Hoàng Nam
29 tháng 6 2020 lúc 21:57

Giúp mk !!bucminh

Bình luận (0)
Lương Hoàng Nam
29 tháng 6 2020 lúc 21:58

PLEASE!!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN