Phần mềm học tập

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy 20 tháng 12 2020 lúc 17:01

đù thịnh à :))

 

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
Hỗ Trợ Học Tập 18 tháng 12 2020 lúc 18:06

*Một số thao tác với chuột:

1. Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng (không nhấn bất cứ nút chuột nào). 2. Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. 3. Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay. 4. Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột. 5. Kéo thả chuột: Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 28 tháng 10 2020 lúc 20:26

Bước 1: Chọn ô cần nhập công thức

Bước 2: Gõ dấu '='

Bước 3: Gõ công thức

Bước 4: Nhấn Enter

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 15 tháng 8 2020 lúc 16:11

ko thể xoá nick bạn nha , có gì liên hệ với thầy Thọ nhé

nếu bạn để 3 năm kể từ lúc bạn on lần cuối cùng thì nick bị xoá nha

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 1 tháng 4 2020 lúc 21:29

Bài 1: Sửa đề: Dòng 3: Tổng các chữ số là chữ số chẵn trong N

uses crt; var n,k,i,x,max,min,t,t1:integer; a:array[1..4]of integer; st:string; begin clrscr; write('n='); readln(n); if n>0 then begin str(n,st); k:=length(st); if (2<k) and (k<5) then begin {------------------------dong-1------------------------} for i:=1 to k do val(st[i],a[i],x); max:=a[1]; min:=a[1]; for i:=1 to k do begin if max<a[i] then max:=a[i]; if min>a[i] then min:=a[i]; end; writeln('chu so lon nhat cua ',n,' la: ',max); writeln('chu so nho nhat cua ',n,' la: ',min); {----------------------dong-2------------------------} t:=0; for i:=1 to k do if a[i] mod 2<>0 then t:=t+a[i]; writeln('tong cac chu so la chu so le trong ',n,' la: ',t); {---------------------dong-3-------------------------} t1:=0; for i:=1 to k do if a[i] mod 2=0 then t1:=t1+a[i]; writeln('tong cac chu so la chu so chan trong ',n,' la: ',t1); end else writeln('vui long nhap lai'); end else writeln('vui long nhap lai'); readln; end.

Bài 2:

uses crt; var n,i,t,d,y,kt,kt1:integer; a:array[1..3]of integer; st:string[3]; begin clrscr; write('n='); readln(n); if (100<=n) and (n<=999) then begin str(n,st); d:=length(st); {--------------------------dong-1-------------------} t:=0; for i:=1 to d do begin val(st[i],a[i],y); t:=t+a[i]; end; writeln('tong cac chu so cua so ',n,' la: ',t); {-------------------------dong-2---------------------} kt:=0; for i:=1 to d do if a[i] mod 2=0 then begin kt:=1; write(a[i]:4); end; if kt=0 then writeln('KHONG CO'); {-----------------------dong-3----------------------} writeln; kt1:=0; for i:=1 to d do if a[i] mod 2=1 then begin kt1:=1; write(a[i]:4); end; if kt1=0 then writeln('KHONG CO'); end else writeln('vui long nhap lai'); readln; end.

Bình luận (0)
Luân Trần
Luân Trần 1 tháng 4 2020 lúc 21:44
https://i.imgur.com/huhxTAc.png
Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 1 tháng 4 2020 lúc 21:52

Câu 2:

Program hotrotinhoc;

var l,j,i,k,d,t,n: integer;

a,b: array[1..3] of byte;

begin

write('Nhap so nguyen N : '); readln(n);

t:=0; i:=0;

while n<>0 do

begin

k:=n mod 10;

t:=t+k;

if k mod 2=0 then

begin

inc(i);

a[i]:=k;

end else

begin

inc(j);

b[j]:=k;

end;

n:=n div 10;

end;

writeln('Tong cac chu so cua N la : ',t);

write('Cac so chan trong cac chu so cua N la : ');

if i=0 then write('KHONG CO') else

for l:=i downto 1 do write(a[l],' ');

writeln;

write('Cac chu so le trong cac chu so cua N la : ');

if j=0 then write('KHONG CO') else

for l:=j downto 1 do write(b[l],' ');

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoài Anh
Nguyễn Hoài Anh 23 tháng 3 2020 lúc 7:00

Hi

Bình luận (0)
Bùi Bảo Anh
Bùi Bảo Anh 23 tháng 3 2020 lúc 7:00

Bạn đừng nên spam trên Hoc24 nhé bạn!!!

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN