Phần 6: TIẾN HOÁ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 8: Tổng số tế bào sinh tinh là 128 đều chuyển qua vùng chín để sinh giao tử. Hiệu xuất thụ tinh của các tinh trùng chứa X là 25%, của tinh trùng chứa Y là 50%. Cho rằng số hợp tử nở đạt 100%. Hãy tính số cá thể đực và số cá thể cái có thể có.

Bài 9: 1. Ở một loài sinh vật trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại một điểm trên một cặp NST tương đồng thì số loại giao tử tối đa có thể đạt được là 32. Tên loài ?

2. Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của một cá thể đực thuộc loài nói trên có một số tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% số tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín trở thành tế bào sinh tinh. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo ra tổng số 168 hợp tử.

Tính số tế bào sinh dục sơ khai đực đã phát sinh ra các loại tinh trùng nói trên và số NST môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh đó.

3. Cho biết hiệu xuất thụ tinh của trứng là 75%. Tất cả các trứng được tạo ra phát sinh từ 14 tế bào sinh dục sơ khai cái và tất cả các tế bào con được tạo ra ở vùng sinh sản đều trở thành tế bào sinh trứng.

a. Xác định số lần nguyên phân của mổi tế bào sinh dục sơ khai cái.

b. Xác định số cá thể đực và số cá thể cái được nở ra nếu tỷ lệ nở của số hợp tử XY là 50% và của số hợp tử XX là 25%.

Bài 10: Ở đậu hà lan 2n= 14. Giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn, hãy cho biết

1. Bao nhiêu hợp tử chứa 5 NST của ông nội ? tỷ lệ loại hợp tử này ?

2. Bao nhiêu hợp tử chứa 2 NST của bà ngoại ? tỷ lệ loại hợp tử này ?

3. Bao nhiêu hợp tử chứa 5 NST của ông nội và chứa 2 NST của bà ngoại?

Được cập nhật 21 tháng 4 lúc 22:19 1 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.